تصويب نامه در خصوص افزايش كليه مستمري هاي بازنشستگي، از كارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تامين اجتماعي مصوب 1398,02,11
تصويب نامه در خصوص افزايش كليه مستمري هاي بازنشستگي، از كارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تامين اجتماعي مصوب 1398,02,11

هيئت وزيران در جلسه 11 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 20461 مورخ 10 /2 /1398 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده (96) قانون تأمين اجتماعي - مصوب 1354- تصويب كرد:

- از تاريخ 1 /1 /1398 كليه مستمري هاي بازنشستگي، از كار افتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تا پايان سال 1397 برقرار شده اند، بر اساس مصوبه 27 /12 /1397 شوراي عالي كار، براي دريافت كنندگان حداقل مستمري به مبلغ پانزده ميليون و يكصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و ده (810 /168 /15) ريال، به ميزان سي و شش و نيم درصد (5 /36%) و براي ساير سطوح به ميزان سيزده درصد (13%) مستمري آنان در پايان اسفندماه 1397 به علاوه مبلغ ثابت دو ميليون و ششصد و يازده هزار و چهارصد و هفتاد (470 /611 /2) ريال افزايش مي يابد.

- افزايش مستمري ساير افرادي كه به نسبت پرداخت حق بيمه برقرار شده است، تا حداقل مستمري، به ميزان سي و شش و نيم درصد (5 /36%) و مستمري هاي بيش از حداقل، همانند ساير سطوح و به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه خواهد بود.

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور

تاریخ:
1398/02/30
تعداد بازدید:
985
منبع:
پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين كشور
Powered by DorsaPortal